Chức năng

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo; đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường.

Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ khảo thí hỗ trợ sinh viên thuộc Trường; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về các vấn đề liên quan tới công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng, khảo thí và hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

Về công tác khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo

– Thiết kế, xây dựng, phát triển các bộ công cụ khảo thí, các ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực người học hoặc ứng viên phục vụ công tác tuyển chọn, tuyển sinh và đánh giá kết quả đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Trường;
– Nghiên cứu, đề xuất hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo của Trường;
– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đào tạo trong việc xây dựng, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
– Xây dựng kế hoạch và lịch thi cuối khóa, tốt nghiệp, thi học kỳ và học phần trên cơ sở kế hoạch đào tạo và kế hoạch năm học đã được phê duyệt, đúng quy chế đào tạo;
– Thực hiện công tác in, sao (trộn – thi online) và đóng gói đề thi, chuẩn bị giấy thi, tổ chức thi, thu nhận bài thi và tổ chức chấm thi đúng qui trình, đúng thời gian và đúng quy chế; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi;
– Báo cáo và phân tích đánh giá kết quả điểm thi học phần, học kỳ, cuối khóa, tốt nghiệp cho phòng Đào tạo và các khoa kịp thời; thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo đúng quy định;
– Đề xuất với lãnh đạo và các khoa đào tạo những giải pháp cải tiến công tác thi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
– Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa phục vụ đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.
– Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.

Về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

– Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng, các văn bản quản lý về công tác đảm bảo chất lượng, các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;
– Tổ chức xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng bên trong cho các khâu hoạt động trọng yếu của Trường, chủ trì triển khai và giám sát toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng đối với các đơn vị thuộc Trường;
– Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả tự đánh giá trong toàn Trường;
– Chủ trì triển khai thực hiện công tác tổ chức đánh giá ngoài tại Trường theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục;
– Đầu mối cập nhật, thu thập, xử lý thông tin xếp hạng, đánh giá chất lượng của từng đơn vị trong Trường; chuẩn bị hồ sơ, báo cáo của Trường tham gia phân tầng, xếp hạng theo quy định hiện hành;
– Tham gia thẩm định các đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, liên kết đào tạo trong Trường; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện kỷ cương đào tạo các chương trình đào tạo trong Trường;
– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường;
– Tham gia nghiên cứu và đề xuất, tư vấn cho Hiệu trưởng về mô hình quản trị đại học tiên tiến; phối hợp với các đơn vị tổ chức khai thác các nguồn lực phục vụ công tác quản trị đại học; tham gia xây dựng văn bản quản lý, điều hành của Trường;
– Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; thống kê, báo cáo, phân tích và đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.

Về công tác khảo sát chất lượng

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng quy định, tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan và giám sát hoạt động cải tiến chất lượng đối với kết quả:
– Khảo sát chất lượng giảng dạy;
– Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo;
– Khảo sát chất lượng phục vụ và hỗ trợ;
– Khảo sát chất lượng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;
– Khảo sát chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường tại doanh nghiệp.

Về công tác thực hiện Ba công khai

Đầu mối tập hợp kết quả của các đơn vị trong Trường để thực hiện nhiệm vụ Ba công khai theo đúng quy định, bao gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai tài chính.

Về nghiên cứu và phát triển dịch vụ

– Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý chuyên môn và giảng viên về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá và chuyển giao ngân hàng câu hỏi thi;
– Tổ chức dịch vụ thi thử và thi cải thiện cho sinh viên Trường;
– Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các vấn đề liên quan tới khảo thí, đảm bảo, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục do Hiệu trưởng giao trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật;
– Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị đại học, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng;
– Tham gia đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.

Các nhiệm vụ khác

– Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực của Trung tâm được Nhà trường giao.
– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho các thành viên của Trung tâm;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.