Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 21/11/2007, Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 450/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo có 4 thành viên thực hiện các nhiệm vụ:

• Khảo thí;
• Xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;
• Xây dựng và vận hành Hệ thống đào tạo theo tín chỉ.

Một năm sau, Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo được phát triển thành “Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo” theo Quyết định số 593/QĐ-TCNTP ngày 16/10/2008.

Sau khi trường được nâng cấp thành Trường đại học vào năm 2010, tại Quyết định số 350/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM ngày 15/05/2010 tên gọi của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo đổi thành “Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng”.

Từ ngày 26/03/2013, theo Quyết định số 393/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào đổi tên thành Phòng Khảo thí, theo đó bộ phận Đảm bảo chất lượng chuyển về Ban ISO của Trường.

Ngày 31/03/2014 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 439/QĐ-DCT về việc sáp nhập Phòng Khảo thí và Ban ISO, thống nhất tên gọi chung là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, theo Quyết định số 670/QĐ-DCT của Hiệu trưởng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đổi tên thành Trung tâm Quản lý chất lượng.

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác các đơn vị, tổ chức kiểm định trong và ngoài nước. Đến nay, Trung tâm có 16 thành viên, thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình.