Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Quản lý chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

Phiên bản 4.0 của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA dùng để đánh giá cấp chương trình đào tạo bao gồm 8 tiêu chí

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Đó là Thông tư số 04/2016/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. Theo Thông tư này, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học và có hiệu...