Cơ cấu tổ chức:

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Dương Hoàng Kiệt Phó Giám đốc - Phụ trách kietdh@hufi.edu.vn
2 Huỳnh Xuân Hiệp Phó Giám đốc hiephx@hufi.edu.vn
3 Trần Thị Lan Anh Chuyên viên anhttlan@hufi.edu.vn
4 Lê Quang Tuấn Anh Chuyên viên anhlqt@hufi.edu.vn
5 Vũ Thị Din Chuyên viên dungvt@hufi.edu.vn
6 Nguyễn Hữu Dung Chuyên viên dungnh@hufi.edu.vn
7 Trần Nhật Hạ Chuyên viên
hatn@hufi.edu.vn
8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Chuyên viên
hanhntm@hufi.edu.vn
9 Đặng Phúc Yến Hạnh Chuyên viên hanhdpy@hufi.edu.vn
10 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên huent@hufi.edu.vn
11 Nguyễn Quốc Hùng Chuyên viên hungnq@hufi.edu.vn
12 Trần Thị Nương Chuyên viên nuongtt@hufi.edu.vn
13 Đào Công Thành Chuyên viên thanhdc@hufi.edu.vn
14 Đinh Thanh Tùng Chuyên viên tungdt@hufi.edu.vn
15 Mai Văn Tuyên Chuyên viên tuyenmv@hufi.edu.vn
16 Nguyễn Duy Vinh Chuyên viên vinhnd@hufi.edu.vn